Kezdőlap » Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

A Randolf Hunt – “Minden héten a nyertesnek 5000 Ft értékű bőrkabát vásárlási utalvány” megnevezésű nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

A játék szervezője:

A “minden héten a nyertesnek 5000 Ft értékű bőrkabát vásárlási utalvány” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) szervezője Pala Sándor Ev. (székhely: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u.148., Adószám: 47269710-2-29, Nyilvántartási szám: 4494996, Statisztikai számjel: 47269710142023109, a továbbiakban: “Szervező”).

A játék időtartama:

A játék 2014. 06. 01. Napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2018. 12. 31. 00 óra 00 percig tart.
A játékban résztvevő szolgáltatás:
Randolf Hunt bőrkabát vásárlási utalvány.

A játékban történő részvétel feltételei:

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy (“Játékos”), kivéve a szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, a játék szervezésében résztvevő ügynökségek alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.
A szervező a 16. év alatti játékost kizárhatja a játékból, és a megadott adatait haladéktalanul törli.

A nyereményjáték részletes leírása

Amennyiben a játékos részt kíván venni a nyereményjátékon, úgy regisztrálnia kell a teljes nevével és email címének önkéntes megadásával. A sikeres regisztrációval automatikusan részt vesz a játékon. A nyeremény kisorsolása minden héten hétfőn délelőtt 10.00 órakor a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A heti 1 nyertes neve ekkor kikerül a www.borkabatbolt24.hu weboldalra, a nyertesek menüpont alá, illetve a nyertest a regisztrált emailcímén keresztül értesítjük.
Egy játékos kizárólag egy regisztrációra jogosult a weboldalon keresztül.
A szervező a játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós névvel vagy email címmel regisztrált játékos regisztrációját érvénytelennek tekinti és kizárja a játékból.
A szervező és a játékban közreműködő lebonyolító a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött nevek és email címek nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért veszteségekért. A regisztráció beküldésével a játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező és a lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

Nyeremény, sorsolás

A játékban hetente egyszer az alábbi nyereményt sorsolja ki a játék szervezője:
Saját kibocsátású 5000 Ft értékű Randolf Hunt bőrkabát vásárlási utalvány.
A játék időtartama alatt a szervező minden héten hétfőn délelőtt 10:00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) összesen 1 darab napi regisztrált nyertest sorsol ki.
A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más szolgáltatásra nem váltható át, illetve másra nem ruházható át.

Nyeremény átvétele:

A szervező a játékban történő részvétel feltételei szabályzatban leírtak alapján a nyerteseket a regisztrált emailcímen keresztül értesíti. A nyertes játékos az utalványt féléven keresztül használhatja fel a megadott értékhatár feletti vásárlás esetén, a Nyereményjátékban rögzített feltételek szerint. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a szervező vagy lebonyolító terhére nem értékelhető.

A szervező a nyerteseinek a nevét a www.borkabatbolt24.hu weboldalon teszi közzé a nyertesek menüpont alatt, illetve a regisztrált email címen keresztül küld értesítést a nyertesnek.
A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.
A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes játékost terhelik.

Információ a játékról:

A játékról részletes információk www.borkabatbolt24.hu weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a szervezőnél elhelyezett esetleges reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.
A résztvevők a játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes játékszabályzat ismertetését is, az info@borkabatbolt24.hu email címre írhatnak.

Adatvédelem:

Az előbbiekben foglaltak alapján az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén nevüket a szervező és/vagy lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.
A játékra feliratkozók a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és vagy lebonyolító kizárólag saját hirdetéseit, akcióit, játékait, stb. emailen eljuttassa a játékra feliratkozó játékos email címére. A hírlevél küldésről természetesen bármikor le lehet a játékosnak iratkozni.
A játékra feliratkozók részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését, valamint hogy a játék szervezője a szolgáltatásairól és akcióiról rendszeresen email üzenetet küldhet a játékra jelentkezőknek.
A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a játékon, illetve ne küldjenek továbbiakban neki emailen tájékoztató, reklámanyagot, stb.. Ezt az info@borkabatbolt24.hu email címen vagy az info@geniusmm.hu email címen bármikor megteheti.

Vegyes rendelkezések:

A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. Névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átvételének elmaradásáért vagy késedelméért, sem a szervező, sem a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A szervező, illetve a lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a www.borkabatbolt24.hu weboldal, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. Sql támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a szervező, illetve a lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
A játékra történő feliratkozáskor megadott személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az adatkezelő leiratkozáskor haladéktalanul törli nyilvántartásából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.
A játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.borkabatbolt24.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.
Ha a játékos adatregisztrációja közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a szervező, illetve a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.
Szervező, illetve lebonyolítók kizárják a felelősségüket a weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
A szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. A szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Debrecen, 2014. június 1.
Szervező